Допълнение към темата за ISO:Manager. Популярно представяне на схемата по “Конкурентоспособност” от Капитал

Ако въвеждането на ISO е актуална тема за вашата организация, хвърлете око на журналистическия материал, преди да задълбаете в подробната информация
от официалния сайт:
Три цитата:
“Специална схема по програма “Конкурентоспособност” финансира безвъзмездно до три четвърти от разходите, които са нужни за внедряването на такива системи [софтуер за управление], а също и на различни международни стандарти (от групата на ISO например). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 септември т.г.”
“Бюджетът за “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” е 25 млн. евро, разпределени в отделни финансови линии за микро-, малки, средни и големи предприятия. Най-много средства са заделени за малките (над 17 млн. лв.) и средните фирми (19.5 млн. лв.). По схемата могат да кандидатстват компании от всякакви сектори, без ограничение за размера им.”
“Средствата могат да се използват както за покупка на оборудване и на специализиран софтуер, свързани с въвеждането на системи за управление и на стандарти, така и за консултации и сертифициране.”
Публикувано в: BPM практика, ISO:Manager
Комантари: Добави коментар

ISO:Manager – BPM в услуга на ISO-стандартите (и най-долу – как може да се получи за 1/4 от цената)

Много компании от малкия и среден бизнес се сблъскват за първи път идея, подобна на процесния подход, когато решат да въвеждат някой от стандартите по ISO. Стандартите представляват набор от процедури – последователност от предписани действия при възникване на някакви обстоятелства. Да, бизнес процесите трябва да бъдат постоянно подобрявани, това е една от най-важните задачи на мениджъра. Обратно, стандартите ISO за доста консервативни. Те заковават процедури като “единствено правилните” и спазването на стандарта всъщност е неотклонно следване на процедурите, при всеки възникнал случай и винаги, година след година.

Стандартите ISO са добре документирани. Това ни позволи да развием отделни процеси за тях, като ползваме ProcessEvo като среда. Този подход се оказа много успешен. Доказано:
- Автоматизацията от BPM върши страхотна работа и при процедурите по ISO;
- Управлението на документите се получава много добре. Точният формуляр – при точния човек – точно навреме – точно попълнен;
- Управлението на работните потоци (workflow) се улеснява – софтуерът се грижи да възложи всяко отделно действие като задача на конкретния изпълнител; и оперативния мениждмънт си поема въздух;
- BAM и аналитичните функционалности на ProcessEvo работят и за ISO – мениджърите имат видимост, отчетност и контрол за всички действия, състояния и данни.

Следващата стъпка дойде естествено: свързахме процесите в цялостно приложение. Това е основата на ISO Manager.
Разбира се, процесите се моделират за всяка отделна организация, по документацията на консултанта. Така още с въвеждането на стандарта, ISO Manager започва да трупа ползи за организацията:
- Замества ресурс (най-вече човешки) за изпълнението и администрирането на процедурите по ISO-стандарта;
- Предпазва от грешки или пропуски при изпълнението и документацията на процедурите;
- Осигурява безпроблемен и одит и пресертифициране по стандартите ISO – задължителни всяка година.
Компаниите, които вече са въвели ISO, знаят колко им коства въвеждането и поддържането на стандарта. ISO Manager спестява голяма част от тези разходи.

И накрая – най-приятната част: ISO Manager може да бъде внедрен и използван за 1/4 от цената, благодарение на Европейските програми за конкурентоспособност. В момента е открита процедурата „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Финансирането покрива 75% от стойността на ISO Manager. Ето линк
За подробности и въпроси относно ISO Manager, можете да звъните на г-н Ивайло Грозев, (+359 2) 421 85 41.

Вижте представянето на ISO:Manager в сайта.

Публикувано в: BPM практика, ISO:Manager, Компании, Случаи
Тагове: , , , ,

Комантари: Добави коментар

Моделирането можело да е slick&sexy :)

Интересно, от Queensland University of Technology:
инструмент за BPMN моделиране, който използва Augmented Reality.
Според създателите, така дизайнерите ще могат да вникнат по-добре в процесите.
И колаборацията е свежа: логнатите участници са представени чрез 3D аватари.

В сравнение с интерфейса на моделиращия блок на ProcessEvo, това тук изглежда много лачено. Всъщност, почти всички инструменти за моделиране са по-привлекателни от нашия. Инструментът в ProcessEvo е скучен на вид. Целта беше не да е секси, а да е правилен (построен спрямо стандарта) и да е устойчив при употреба.
Още за австралийския BPM Virtual Environments: тук
Документация по проекта: тук
Публикувано в: BPMN, Process Modeling
Комантари: Добави коментар

Още една гледна точка към определението на бизнес процесите

Във всяка организация, дори в едно обикновено домакинство, има процеси, които се следват с цел да се постигне определен резултат. Представете си например процеса при назначаване на нов служител в компанията, при подадено оплакване от клиент или пък когато кухнята вкъщи трябва да бъде почистена.
Обикновено процесите не са много добре осъзнати, не се изпълняват винаги по един и същ начин, не са добре документирани. В една малка организация те могат да се изпълняват ефективно, защото има един човек, за когото това е задължение. Този човек е изпълнявал процеса много пъти и вероятно е добил рутина с годините.
Но какво се случва, ако този човек напусне? Или какво се случва в големите организации? Ако повече хора трябва да бъдат ангажирани с процеса в една по-сложна  организационна среда, тогава процесът се случва непоследователно и неефективно.
Има разлика между кой да е процес и добре управлявания бизнес процес. Бизнес процесът трябва да бъде:
Консистентен (Consistent)
Бизнес процесът протича по един и същ начин всеки път, независимо кой го изпълява.
Измерим (Measurable)
Резултатите от бизнес процеса могат да бъдат измерени, за да се гарантира, че на изхода те съотвестват на поставените цели.
Прехвърлим (Transferable)
Бизнес процесът е добре документиран и осигурен с ресурси, за да може да бъде изпълнен от всеки квалифициран човек, когато е необходимо
Устойчив (Sustainable)
Бизнес процесът е достатъчно гъвкав, за да продължи да постига резултата, дори при промяна в заобикалящата среда.
Непрекъснато подобряван (Continually Improved)
Бизнес процесът е непрекъснато анализиран и подобряван, за да е увеличи ефективността и ефикасността му.

В допълнение, бизнес процесите се управляват като активи на огранизацията, точно както бихте управлявали важните за производството машини. Всеки бизнес процес трябва да има един “притежател”, който е отговорен за неговото създаване, подържане, изпълнение и за осигуряването на резултат, който носи стойност за организацията.
Накрая, бизнес процесите са проектирани да доставят стойност на потребителя. Това означава, че бизнес процесът трябва да пресече, да обедини няколко функции в организацията, за да постигне крайния резултат, предназначен за клиента.

От тук.
Публикувано в: BPM теория, Process Modeling, Изследване
Комантари: Добави коментар

По какво се познава, че това е бизнес процес? Характеристиките, чрез които организациите да преценят дали бизнес процесите са бизнес процеси

Как теорията на мениджъмънта стигна до бизнес процесите? Какво е имало, преди ИТ да направят БПМ възможен? Странно, че БПМ-теорията не се опитва да си добави достойнства чрез славата на своите (предполагаеми) родоначалници, бащи-основатели и митични герои. Може да е твърде рационална за такива неща или пък още не се е намерил барда, който да я прослави :)
Все пак, бизнес процесите не се пръкнаха от нищото. (С малко нахалство) можем да открием процесен подход във Фабриката за карфици на Адам Смит от 1776 година. После, Фредерик Тейлър въведе термина workflow, работни потоци, преди сто години. Майкъл Портър през 80-те класифицира процесите и ги раздели на основни и спомагателни. Хамър и Чемпи формулираха реинженеринга на бизнес процесите. Девънпорт теоритизира логиката на процеса и отвори вратите за дигитализацията му – разби го на съставните му части.
Тук някъде приключва пред-ИТ историята на БПМ. От края на оня период е останал списъкът със седемте характеристики, които бизнес-процесът трябва да притежава.
Те са важни и верни, все още.
1. Определеност (Definability). Бизнес процесът трябва да има ясно определени вход, изход и граници.
2. Последователност (Order). Бизнес процесът се състои от дейности, които са подредени последователно, в зависимост от тяхната позиция във времето и пространството.
3. Клиент (Customer). Има приемащ резултата на бизнес-процеса.
4. Добавяне на стойност (Value-adding). Трансформацията при изпълнението на процеса трябва да добавя стойност към цялостната дейност на организацията.
5. Интегрираност (Embeddedness). Бизнес процесите не съществуват сами по себе си, а са част от цялостната организационна структура.
6. Обхват на функциите (Cross-functionality). Бизнес процесът трябва да обхваща няколко функции.
7. Притежател на процеса (Process Owner). Има лице, отговорно за протичането (Performance) и непрекъснатото усъвършенстване (Process Impovement) на бизнес процеса.
Ако в организацията се случва нещо, което няма тези седем характеристики – можете да го махнете; то не е бизнес или поне не е правилен бизнес.
Публикувано в: BPM теория, Изследване
Комантари: Добави коментар

Пазарът на BPMS зрее интересно, но предвидимо. Как се променят нещата при доставчиците, продуктите, клиентите

Гари Комърфорд, независим консултант по BPM, публикува в блога си доста обширен текст, озаглавен “Състоянието на BPM”. Организиран е в серия от три последователни публикации.
Първата част разглежда настоящите възможности на BPM, практиките в прилагането на процесния менижмънт, методологиите, капаните проблемите..
Втората част дискутира технологиите около ВРМ, сегментирането на доставчиците и влиянието на консолидацията, която протича при тях.
Третата част разглежда факторите, които ще определят развитието на ВРМ, и прогнозите – накъде ще тръгнат нещата и какви проблеми ще се появят.
Ето избрани цитати от материала
Разнобой в понятията: всичко това може да значи “BPM”
“Както обикновено, ще се опитам да бъда максимално ясен в определенията за ВРМ и да разгранича трите концепции:
1. ВРМ като дисциплина – по-добро управление на предприятието чрез моделиране, автоматизация, изпълнение, контрол, измерване и оптимизиране на потока на бизнес дейностите, които обхващат корпоративните системи, служителите, клиентите и партньорите в границите на компанията и отвъд тях.
2. ВРМ като софтуерен продукт – BPMS, BPM Suite.
3. ВРМ като портфолио от всички процеси на организацията, като практики и инструменти за управление на дизайна, изпълнението и еволюцията на това портфолио. Тоест, ВРМ системата на предприятието и процесно-центричните решения.
Налице са няколко възможни интерпретации на понятието ВРМ и това само по себе си може да създаде проблем.”

Обучението по ВРМ
“Какво представлява обучението по BPM? Има ли глобално признат стандарт за обучение? Бих казал, не. Не че това е проблем, но за разлика от другите официално признати стандарти за обучение (например в обучението по Управление на проекти или Счетоводство), тук няма всеобщо призната институция, която да отговаря за обучението. Но това не означава, че обучение не съществува. Няма да коментирам стандартите на обучението или качеството му, поне не в този текст. Факт е, че съществуват редица организации, които печелят от предоставянето на собствената си марка за обучение на нищо неподозиращите потребители.
А какво да кажем за Six Sigma? Или за Lean? Или тренингите за различните софтуерни продукти за BPM? Не представляват ли форма на обучение по BPM? Твърдя, че не, но те могат да бъдат част от обучението по BPM. С риск да си навлека гнева на поборниците на Six Sigma, ще кажа, че това е отчасти дискредитирана методология; ранна версия на система за подобряване на качеството, която всъщност не прави нищо за използващите я компании и не подобрява общото им представяне (освен да идентифицира някои подобрения на микро-ниво).”

Моделиране и изпълнението на процесите
“Добрата новина е, че организациите показват нарасващ интерес към BPM. Уви, понякога той е предизвикан от липсата на стандарти за връзката между моделиране и изпълнение на процеса.
На всичкото отгоре, много организации си остават “процесно невежи”. Това не се отнася само за сферата на BPM, а и за това как точно се случват нещата в собствения им бизнес… Понякога организациите използват само инструменти за моделиране на процеси, без компонент за изпълнение. В други случаи те са объркани от широкият избор на BPM системи – всеки доставчик се опитва да наложи своя начин за дизайн и изпълнение.”

Унификацията
Възможно ли е в бъдеще една унифицирана BPM система да надделее и това да позволи пълна съвместимост между всички инструменти за моделиране и всички инструменти за изпълнение на процеси? Търговските отдели на по-големите вендори ще ви кажат, че това вече се е случило. Но, ако се съди по броя на въпросите във форумите, които идват от дивелъпърите на изпълнителски системи… търговските отдели не са прави.

Ролята на инструментите
За много хора, особено за ИТ-специалистите, споменаването на BPM веднага предизвиква асоциация със софтуерните инструменти за процесен мениджмънт. Асоциацията може да е с нещо простичко, като диаграма на работен поток, направена с Visio; може да е и сложно, като пълен пакет BPMS, който интегрира архитектурата, процесния анализ и автоматизацията. Като резултат, мениждмънта започва да се възприема като неразривно свързан с подкрепящите го софтуерни инструменти. За съжаление, в някои случаи инструментите са натоварени с твърде много очаквания.

Консолидацията, за добро и зло
Ако се върнем не много назад, ще видим (поне според Gartner) пазара на BPM софтуер разпределен между няколко по-едри доставчици, като Aris, Mega/Pega и Provision. Наред с тях, имаше и група доставчици, фокусирани върху отделни ниши от пазара или конкретни функции. Metastorm например бяха съсредоточени върху автоматизацията и предлагаха малки (ако не и никакви) възможности за развитие на процеси.
След това дойде процесът на консолидация на пазара. Някои от големите доставчици купиха други. Други от големите придобиха (или бяха придобити) от нишовите играчи. Metastorm купиха Provision и така попълниха портфолиото си с инструменти за мапване на процеси и за симулации. На свой ред компанията скоро беше придобита от друг доставчик – Open Text. IBM влязоха на пазара чрез купуването на един от лидерите в сектора. Microsoft също се предвижиха към BPM пазара.
Постепенно се формира настоящото положение: сравнително малък брой големи доставчици, които предлагат доста богато портфолио от инструменти за процесен мениджмънт. Но успя ли консолидацията да направи нещата по-добри за потребителите? Едно и също оплакване се чува отсякъде: че инструментите са станали твърде фокусирани върху IT, или твърде фокусирани върху BPM, вместо да са фокусирани върху потребителите. Възможностите на крайния потребител да вникне в софтуера и да го използва по смислен начин изглеждат ограничени в момента.
Инструментите, които съм изпробвал, изискват минимум 5 дни обучение, докато се постигне някаква прилична бързина при използването им. Това ме кара да мисля, че в момента масовият пазар не предлага системи, фокусирани върху потребителите.

Бъдеще след сливането
“В предишния си пост говорих за консолидацията на пазара, за компаниите, които изкупуват своите конкуренти и създават все по-големи доставчици на BPM. В известен смисъл това е добре за крайния клиент, защото означава, че доставчикът ще може да предложи по-интегрирани решения, в това число – с повече функционалности, които може би са липсвали преди сливането с конкурента.
Обратната страна на медала е намаляването на конкуренцията на пазара и, естествено, до изравняване на цените. Това вече се е случвало, например на пазара на петрол, и днес един галон гориво ми струва почти една и съща цена, независимо откъде го купувам.
“Голямото сливане” ще стесни възможността на крайния клиент да влияе на посоката, в която ще се развиват инструментите. Контролът преминава в ръцете на доставчиците. Искате ли вашите корпоративни процеси да бъдат определяни от изпълнителния директор на някой ваш доставчик?
Въпреки това, консолидацията и унификацията отварят пространства за повече и повече нишови доставчици и решения, насочени към специфични пазари. Малките доставчици ще бъдат по-готови да се вслушват в своите клиенти и да осигуряват решения, с които да запълнят празнините на пазара, които големите вендори не искат да запълнят. Малките компании ще повишат конкуренцията, в това число конкуренцията на цените.”

Публикувано в: BPM теория, Process Modeling, Изследване
Комантари: Добави коментар

Пазарът на бизнес-софтуер в България: постна 2010, оптимизъм за тази и 2012 година

Излезе изследването на независимата агенция CBS за пазара на бизнес-софтуер в България. Накратко, 2010 е най-слабата година за бранша, от последните 10. Но пък много доставчици докладват раздвижване на пазара през 2011.
За отбелязване:
- 9 вендора и и 14 интегратора са внедрили BI решения в България за последните 10 години.
- За BI – Топ 3 по брой внедрявания: QlikTech, SAP и MicroStrategy
- За BI – Топ 3 клиенти по сектори: финанси, хранителните продукти, ритейл.
- Насищането с BI-решения в едрия бизнес – 20%.
- За ERP – само 13 вендори имат нов клиент през 2010.
- За ERP – само 17 интегратори са с нови внедрявания.

Изследването е фокусирано върху “каймака” на пазара – големите вендори, големите интегратори, най-едрите клиенти. Под радара остават множеството по-малки доставчици и целият СМБ. Структурата на местния пазар е такава, че състоянието и действията на малките са по-определящи. Без внимание остават и софтуерните решенията извън ERP и BI.

Независимо от това, въпросът остава: дали компаниите са спестили разходи за бизнес-софтуер, като антикризисна мярка? Според това изследване – да. Друга възможност: като антикризисна мярка да са избягали от големите вендори или да са избягали към други типове и класове приложения.

Два цитата, които заслужават внимание:
“Не инсталираната компютърна база или бързия интернет ще определят технологичното ниво или изостаналост на националните икономики на континента в скоро време, а умението за работа с продукти от типа на BI.”
и
“Единствената разумна концепция е въвеждане на обучение за BI решения във всички университети, в които има специалности, свързани с анализ и планиране. Едва ли някоя от компаниите от BI бизнеса би отказала съдействие. Виждаме и необходимост от BI обучения на мениджъри от всички нива на малки, средни и големи предприятия в страната, включително и от държавната и общински администрации.”

Малко линкове:
Представяне на изследването – BI пазара в България 2000-2011ERP бизнесът в България 2010, 2011
Може да се купи оттук.

Публикувано в: Изследване, Компании
Комантари: Добави коментар

Функционален подход + йерархия, процесен подход + информация

Олег Вишняков и Ирина Дятлова от IDS Scheer Русия за Process.biz: Процессно-ориентированный подход в управлении организацией.

Тезите са обяснени като за читатели, които имат представа от история на мениждмънта. Процесният подход е противопоставен на функционалния, най-голямата тежест е върху управлението на човешките ресурси, за софтуер и дума не става.
Това е частта, в която авторите изброяват недостатъците на стария начин на управление, докато обясняват резултатите от BPM.

Да разгледаме някои от резултатите от процесно-ориентирания подход:

  • Намалява времето за изпълнение на процеса, а качеството на изпълнение на задачите се повишава, за сметка на отпадналите операции за предаване на информация по йерархичните нива. При функционалния подход средно 20% от времето е за изпълнение на операцията, а 80% – за предаване на резултатите. Всъщност, работата на мениджъра е посветена на “спояването” на функциите в процеса.
  • Става възможно да се оцени ефективността на всяка отделна операция в процеса спрямо ефективността на целия процес. При функционалния подход резултатите на служителите се оценяват на база субективните представи на мениджъра, а не от гледна точка на добавената стойност в процеса.
  • Осигурява последователност на резултатите от операциите в рамките на процеса. Функционалният подход се характеризира с противоречия в действията и интересите на функционалните звена в организацията, което в крайна сметка намалява ефективността на процесите.
  • Намаляват се разходите за администриране, оттам и разходите за крайния продукт от процеса. При функционалния подход разходите растат заради по-големия брой на операциите – необходимо е по-често предаване на данни и междинни резултати между функционалните звена, а има и голям брой излишни операции, породени от неразбирането на процеса.
  • Възможност за изграждане на система за мотивиране на служителите, основана на резултатите от процесите, в които участват. При функционалния подход отсъства интерес към резултата от процесите, защото потребител на резултата е функционалния ръководител.
Публикувано в: BPM теория, Автоматизация, Изследване
Комантари: Добави коментар

Компаниите: богатите (на процеси) ще станат по-богати, бедните – по-бедни. “Тези, които приемат BPM, могат да направят неща, които другите не могат.”

Gartner предвижда пропастта между бедни и богати компании да расте по-бързо в следващите 3 години. Тенденцията е заради внедряването на BPM. Компании, които са напред с технологията, вече са ускорили развитието си и все по-бързо увеличават дистанцията пред другите.
Ето резюме.
Няма изненада: лидерството в бизнес технологиите ще прави компаниите богати и все по-богати. По-бавните ще бъдат не бедни, но не и толкова успешни. Да му мислят тези, които са зад технологичната бариера.

Ще наваксат ли изоставащите? Със сигурност ще има различни случаи. Някои компании ще компенсират забавянето си, като мобилизират повече ресурс (предимно за пари става дума) за влизането си в процесния модел. От друга страна, при процесния мениджмънт подобряването е непрекъснато и се разраства прогресивно. Така че, ранните иноватори ще имат сериозно предимство.

Другата интересна прогноза предвижда бързо разрастване на бизнеса с шаблоните на модели. 70% от потребителите ще предвидят избор на предварително проектирани процеси, разработени от “нетрадиционни доставчици на приложения” (Gartner-ски евфимизъм за вендори, по-малки от IBM или поне TIBCO).
Ето цитат:
“Process templates are prebuilt business process design, execution and management artifacts that serve as solution accelerators for development, integration and BPI projects. Many factors are driving organizations to consider process templates over traditional applications including: the lack of flexibility in monolithic applications, the need for more visibility into cross-boundary processes, the desire to automate knowledge-based and unstructured processes (which haven’t been part of traditional applications), and the increasing role played by “consumerized IT,” particularly for unstructured knowledge work.
Gartner predicts that, as the application market shifts from monolithic packaged applications to next-generation composite applications, the definition of what constitutes an “application” will become more blurred, enabling many nontraditional application vendors to play in the enterprise application market.”

Шаблоните за процеси са в пътната карта и на ProcessEvo.

Публикувано в: BPM практика, Process Modeling, Изследване
Тагове: , , , , ,

Комантари: Добави коментар

Организациите не са подготвени за процеси

Alexander Peters публикува в блога на Forrester първите резултати от изследване за готовността на организациите да преминат на BPM.
Отсича, че не са готови. Това не значи, че компаниите нямат нужда от процеси, а че не са се подготвили достатъчно добре, въпреки нуждата.
Ето цитат от анализа на Александър Питърс:
“…organizations that truly produce superior results excel at four fundamental practices:
1. Devise and maintain a clearly stated, focused strategy.
2. Develop and maintain flawless operational execution.
3. Develop and maintain a performance-oriented culture.
4. Build and maintain a fast, flexible, flat organizational structure”

Анкетата за изледването все още е активна (линк), така че всеки мениджър може да си свери часовника, поне като разгледа въпросите.
Публикувано в: BPM практика, Изследване, Компании
Комантари: Добави коментар