Как платформата за процесен мениджмънт помага при внедряването на страндартите ISO

Вече много български компании са се сблъскали с необходимостта да въведат някой от стандартите ISO, за други предстои. Често идеята за стандартите достига до компанията като някакво формално изискване. Нужно е да е въвела стандарт, за да покрие критериите на някой възложител, клиент, партньор, конкурс… И тъй като в случая ISO е една формалност – естествено, компанията гледа на него като на формалност.

Щастливият край на ISO-то

Какво трябва да се направи: да намерим консултант, той да структурира процедурите и средствата, после да състави един набор от документи, после служителите да попълват едни таблици, да дойде органа за сертифицирането… Всичко става по-бавно от очакваното, но обикновено става, и условието „да има ISO” е изпълнено. Щастливият край е: сертификатът в рамка, на станата.

Разбира се, компаниите опитват да се придържат към стандарта. Но често откриват, че това им коства допълнителен ресурс, затормозява оперативната работа, ограничава гъвкавостта, забавя работния процес, добавя задължения за служителите, пречи при вземането на тактически решения от мениджъри на всички нива. Натрупването на негативен опит довежда отново до „щастлив” край на стандарта.

Ролята на консултанта по ISO

В общия случай необходимостта от въвеждането на стандарт не е настъпила като етап от еволюцията на организацията и мениджмънта. Околната среда, в случая – пазарната среда, поставя ISO като една бюрократична бариера пред бизнеса. Консултантът е нает, за да вдигне бариерата. Изискването за ежегодно пресертифициране не променя много нещата. Въвеждането на стандарта остава един еднократен акт, реакция към външната среда, а не истинска промяна в ДНК-то на организацията.

Има и оптимиистичен сценарий за въвеждането на ISO

На въвеждането на ISO трябва да се гледа като на начало на продължително и ползотворно сътрудничество между сертифицираната организация и консултанта. Със стандарта ISO компаниите получават една много стабилна база за развитие. Консултантът пък получава почти неограничени възможности да допринесе за това развитие. Защо не се случва така?

Какво липсва?

Консултантите усещат липсата на инструмент, с който да превръщат своето ноу-хау в реален актив за своите клиенти. Между документирането на процедури и ефективното им прилагане в организацията има голяма пропаст и тя е технологична пропаст. Мостът, решението – са технологични. То съществува в областта, в която се припокриват полетата на бизнес-мениджмънта и информационните технологии. Съчетанието на експертност в двете гранични полета ни позволи да развием специализираната система ISO:Managent. Сега тя е на разположение на консултантите.

Моделиране, провеждане, анализ и подобряване на процеси и процедури

- това е, което консултантът може да прави в ISO:Management, за да усили и разшири ползите от своята услуга за консултираната компания. Да, едно от предимствата е по-бързото и леко внедряване на стандарта до етапа на сертифициране. Идва от технологичните предимства при документиране на процедури, колаборация с мениджмънта на организацията-клиент, а и при самата процедура по сертифициране. Консултанти (и сертифициращи организации) могат по-лесно да вършат своята работа, но всъщност системата открива едно ново поле за работа – работата ВЪРХУ бизнеса на клиента, това, което се очаква да прави един бизнес-консултант.

Технологичната страна – в няколко думи

ISO:Manager е софтуерно приложение за администриране на стандартите ISO в организацията. Управлява документи и процедури за изпълнението (въвеждането и прилагането) на стандарта. Представлява група от процеси в софтуерната среда ProcessEvo – платформа за BPM, Business Process Management. Процесите са изградени, за да обслужват компаниите при въвеждането и работата по международните стандарти ISO.

Технологията предоставя преимущество за мениджъри с познания за процесния подход в управлението (в частност – консултантите по ISO и по-широко – бизнес-консултантите). Те получават средство да моделират процесите според изискванията на стандарта, а в последствие – да ги провеждат, според реалните работни потоци, документи, задачи и служители във всяка отделна организация и случай.

„Как е възможно това” и още въпроси

Възможностите, които идват от BPM-платформата: информация за ProcessEvo – линк

Партньорската програма – линк

Взето от практиката: каква е ползата за консултантите от ISO:Manager – обобщено, линк

Работи ли или всичко това са само думи? ISO:Manager e в действие тук… – линк

ProcessEvo захранва ISO:Manager, но това далеч не е всичко. Функционалностите на ProcessEvo, информация за ориентираните в процесните системи – линк

ISO:Manager в действие – какво е необходимо на бизнес-консултантите, за да го използват – линк

Още въпроси: да, тук – линк

Публикувано в ISO:Manager.

Коментарите не са разрешени.